GigahertzSolutions_NFA30M

על המוצר
מכשיר GigaHertz Solutions NFA30M הוא מכשיר למדידה וניתוח של שדה מגנטי מרשת החשמל (ELF) מתוצרת חברת GIGAHERTZ SOLUTIONS – גרמניה.
מכשיר זה הינו מכשיר מדויק, אמין ואיכותי ביותר ולכן מוביל ככלי למדידה וניתוח עוצמת שדה מגנטי מרשת החשמל (ELF), ולביצוע מחקרים עבור פרויקטים שונים.
המכשיר יכול לבצע ניטור רציף (הקלטה) של השדה המגנטי בתחום התדרים שבין 16 הרץ לבין 32 קילו הרץ.
מכשיר זה מאפשר לבצע מדידות רגעיות או לשמש לניטור רציף (הקלטה) של עד מספר ימים.
לאחר ניטור רציף ניתן להוריד את המידע למחשב ולנתח אותו בעזרת תוכנה ייעודית וכך לקבל את התוצאות בחלוקה לכל אחד משלושת צירי המרחב, חלוקה לתחומי תדירות ועוד.
ערכת המכשיר כוללת את תוכנת NFAsoft המאפשרת להעביר את הנתונים מהניטור, לאחסן את הנתונים ולבצע ניתוח לתוצאות.
מכשיר זה מגיע ללא כיול ISO-17025 ולכן עבור מוסמכי המשרד להגנת הסביבה נדרש לבצע עבורו גם כיול במעבדה מוסמכת בארץ.
תמונות ומידע נוסף
יצירת קשר
שירותים בתחום הקרינה